Aspectos destacados da publicidade no Código de Defesa do Consumidor